ندای آرام وخاموش..

6مارس     16اسفند

تا به حال از شنیدن یک"ندای آرام وخاموش "حیرت زده شده اید که این چیست؟؟
من بیشتر وقتا مشکل خوابیدن دارم .وقتی دراز میکشم به نظر می رسد ذهنم می خواهد با سرعت زیادی حرکت کند.شب های بسیاری بیدار می ماندم آشفته بودم و با نگرانی تمام به خودم می پیچیدم .در باره پسر معتادم فکر می کردم که حالش خوب است یا در آستانه لغزشی دیگر است؟
برای دست یافتن به آرامش و آسایش هنگامیکه شب دراز می کشم ابتدا همه موضوعات روز را که هنوز در ذهنم مانده و می چرخد به خاطر می آورم  بعد از آن می بایست به خودم یاد آوری کنم که روز تمام شده و نمی توانم گذشته را بر گردانده یا تغییر بدهم .از نیروی برترم در خواست می کنم کمکم کند تا آن را رها کنم .اینها فقط افکار وتعبیر های من از اتفاقات روز هستندکه باعث نگرانی من می شوند.آنها واقعیت ندارند و قابل اعتماد نیستند .علاوه بر این با نگرانی در مورد لغزش پسرم که حتی نداشته از آینده  می ترسم .لازم  است که در زمان حال بمانم.
سپس عنوان قدم یک را به جای "ما"با کلمه "من"از حفظ می خوانم:"من اقرار می کنم که در مقابل معتاد عاجزم  وزندگیم غیر قابل اداره شده است."
تصمیم می گیرم که از این شب بیداریها به عنوان "دلیلی"جهت دعا کردن برای پسرم استفاده کنم.با این کار او را رها کرده و به نیروی برترش می سپارم .با دقت به "ندای آرام و خاموش"نیروی برترم گوش می دهم .طولی نمی کشد که از ترس و نگرانی رها می شوم و ایمان جای آن را می گیرد..

 


تفکری برای امروز:  

من معتقدم ایمان قدرتی است که اگر به نیروی برترم گوش دهم می توانم آن را احساس کنم.باور دارم وقتی به اندازه کافی آرام باشم نیرویی بزرگتر از من با یک ندای آرام با من صحبت خواهد کرد.