16 اسفند
سالها در جلسات الانان بار ها و بارها شنیدم . برای افرادی که هنوز از این بیماری رنج می برند دعا کنیم تلاشهای اولیه من برای دنبال کردن این پیشنهاد برایم کمکی خوبی تلقی می شد هر چند بیشتر اوقات. موءثرترین ابزار بهبودی من بوده است. چه تفاوتی ایجاد می کند؟
من دعا کردن برای تغییر دیگران را متوقف کردم .این عبارات عادت شده بود "خداوندا لطفا بگذار انها صدمه زدن به من را متوقف کنند "
یا به انها نشان بده که حق با من است " یا به انها هوشیاری ببخش و عجله کن . در عوض من امروز بروی انچه می توانم تغییر دهم تمرکز
می کنم من یک راه جدید فکر کردن پیرامون شرایطم را در خواست میکنم هنگام خواندن دعای ارامش همیشه انچه را که باعث درد سر من میشود در ذهنم می سپارم ان چیزی است که لازم است بپذیرم یا تغییر دهم ؟ من برای اگاهی یافتن از تفاوت ها و ارامش و شهامت دنبال کردن آن در خلال انچه که می اموزم .دعا میکنم .بالاخره من دعا میکنم که به فرد مورد نظرم ارامش . عشق و لذتی را که برای خودم میخواهم . ببخشد .. ما همگی شایسته ان هستیم

یاد آوری امروز


نشانه های خشم و رنج در جایی که خودم را به عنوان یک قربانی می بینم قرار می گیرد من میخواهم آنها را رها کنم. چون باعث افزایش عزت نفس من می شود. من خودم را به اندازه کافی دوست خواهم داشت تا خودم را از رنجش هایی که مرا محدود نگه می دارند .رهایی بخشم
"اگر میخواهیم که روند ناخوشی را متوقف کنیم .باید راههایی جدید زندگی کردن و راههایی جدید ارتباط با یکدیگر را یاد بگیریم ....