روبات در مقابل انسان..

4مارس     14اسفند
یک روبات مدرن پدیده ای شگفت انگیز ،بسیار هوشمند و گاهی شبیه به انسان است.در حیرتم که اگر یک روبات بتواند فکر کند و احساس داشته باشد هیچ تفاوتی بین من و روبات وجود ندارد.اما به طور یقین وجود دارد..روبات قلب ندارد و کامپیوتری است که برای انجام وظایف به خصوصی طرح ریزی شده  .نکته مهم در سیستم  پیچیده آن این است که روبات به طور حتم هرگز نمی تواند برنامه ریزی اش را ارتقا بدهد موجودیت او پیش بینی ،تعیین و تعریف شده است.
من متفاوت وغیر قابل پیش بینی هستم .حتی بر خلاف پیش رفته ترین روبات ها می توانم انتخاب کنم که متفاوت با گذشته عمل کنم.خصوصیت غیر قابل پیش بینی بودنم مرا از ماشین متمایز میکند و مرا انسان می سازد.حد اقل تا زمانی که با واقعیت وجود یک معتاد در زندگی ام روبه رو شوم.تقریبا از لحظه ای که تشخیص بدهم کسی که دوستش دارم بطور حتم یک معتاد است.سعی می کنم با گفتن و انجام کار های یکنواخت و تکراری از عهده این وضعیت بر آیم.نق می زنم ،دستور میدهم ،فریاد میکشم،نگران می شوم ،دو باره و دوباره ناجی می شوم و به یک روبات تبدیل می شوم .در واقع از حالت آشکار و بخصوصی برای نشان دادن این تبدیل استفاده میکنم."معتاد دکمه هایم را فشار می دهد."
شرکت در نارانان راه چاره ای برای زندگی روبات گونه است.با تجربه،نیرو و امیدی که اعضای نارانان مشارکت می کردند منابع قابل استفاده ای به دست آوردم .یاد گرفتم اشکالی ندارد.همه احساساتم را درک کنم.تا زمانی که به خاطر داشته باشم چطور احساساتم را بروز دهم.در این مورد حق انتخاب دارم .می توانم مکث کنم انگیزه هایم را ببینم و تاثیرات رفتارم روی خودم بر رسی کنم.می توانم انتخاب کنم که متفکر و غیر قابل پیش بینی باشم .به آرامی اما مطمعن بیشتر و بیشتر غیر قابل پیش بینی می شوم.

 

تفکری برای امروز:
از نارانان متشکرم دو باره انسان می شوم .دکمه ها هنوز هم فشار داده می شوند اما دیگر نمی توانند باعث رفتار های غیر ارادی شوند.به علاوه در شرایطی که بعد ها در زندگی ام با آنها مواجه می شوم دیگر همان واکنش های روبات گونه را نخواهم داشت.