14 اسفند
امروز به دنبال و جستجوی رد پای عشق و بهره‌گیری از آن هستم. چون قدرت و بقای من به قدرت باور من به عشق بستگی دارد. این عشق است که می‌تواند از من موجودی با ارزش بسازد. عشق و محبت می‌تواند در دعاهایم مرا جهت و هدف و ایمان دهد. عشق می‌تواند مرا با سایر انسان‌ها در وحدت و یگانگی و صلح و آرامش نگاه دارد. امروز عشق معنا و مفهومی فراتر از یک جمله‌ی ساده دارد. عشق برای من می‌تواند در قالب خدمت به خود و همنوع و خدمت و ارزش رسانی و با بخشیدن خود، اثر عمیقی در زندگی من بگذارد. امروز عشق و محبت و دوستی بین اعضای گروه با عشق و دوستی خداوند دیده شده است. که ما در زیر چتر عشق خداوند زندگی و رُشد پیدا می‌کنیم. فقط برای امروز در زندگیم عشق را دعوت به مهمانی می‌کنم. با عشق است که زندگی در بهبودی معنا و مفهوم پیدا می‌کند و در حریم عشق آرامش و صلح و خدمت کردن و دوست داشتن و بخشیدن و ایثار را تجربه می‌کنم. خداوندا: تو را به خاطر عشق و محبت خودت که به من در تاریک‌ترین زوایای زندگیم روشنایی دادی دوست دارم!
عشق، خداوند و خداوند، عشق است