باغم را وجین می کنم

عنصر طلایی رشد این است که بخواهی برای شرایطی بهتر تغییری ایجاد کنی و سپس با دل و جان مسئولیتش را بپذیری.(از دیدگاه بیل)


وقتی به گام سوم رسیدم، از شر وابستگی به الکل خلاص شده بودم، اما تجربه تلخی نشانم داد که هشیاری مداوم نیازمند تلاش مداوم است. هر از گاهی می ایستم و بادقت به پیشرفت هایم نگاه میکنم. هر بارکه نگاه می کنم بخش های بیشتر و بیشتری از باغم را وجین کرده ام، اما هر بار هم می بینم علفهای هرزه تازه ای در آمده است، دلیلش هم این است که آنها را از ریشه بیرون نکشیده ام. وقتی به عقب نگاه می کنم تا علفهای هرزه تازه سبز شده را بکشم (وقتی کوچکند راحت تر کنده میشوند)، لحظه ای سبزی ها و گل های روییده را تحسین می کنم و به این ترتیب جواب زحماتم را می گیرم. هشیاری ام رشد می کند و به بار می نشیند.