عصبانیت جواب نمی دهد..

3مارس   13اسفند

قبل از نارانان همیشه بیشترین تجربه ای که در زندگی ام داشتم خشمم نسبت به معتاد بود.اجازه می دادم خشم مرا از پای در آورد.حضور در جلسات نارانان بیهوده بودن این احساس را به من نشان داد.خشمم نه تنها من بلکه اطرافیانم را نیز بیچاره کرده بود.او معتاد بود و من امیدوار بودم تغییر کند.اما عصبانیت با معتاد هیچ تفاوتی در رفتار او ایجاد نمی کرد.به نظر می رسید که خشم فقط معتاد را از من دورتر می کرد.
در نارانان فهمیدم که  عصبانیت جواب نمی دهد .در حقیقت فقط اوضاع را.بدتر از قبل می کتد.صادقانه باور دارم که اگر پیام نارانان و اعضایی که تجربه ،نیرو و امید خود را در جلسات ما مشارکت می کنند نبود من هنوز در مسیر خود تخریبی بودم.با تشخیص خشم در خودم می توانم ببینم که این چرخه شروع به شکست می کند.من می توانم خشم را در زندگی.روزنه ام که مرا از پای در آورده و نابود می کند متوقف کنم.اکنون انسانی دوست داشتنی تر و آرام تری شده ام.


تفکری برای امروز:

درک احساساتمان یکی از مهم ترین مراحل بهبودی است.اما یاد گرفتن اینکه چطور بین احساساتم با عملکرد مناسب تعادل ایجاد کنم بخش دیگری است.خشم یک هیجان ثانویه است که حاصل افکار آزار دهنده می باشد.می توانم از نیروی برترم در خواست کنم که برای تغییر  طرز فکرم به من کمک کند و دعا کنم خشم از من دور شود.