غلبه بر خواست خود

خودمان باعث مشکلاتمان هستیم. فرد الکلی نشانه بارز طغیان خواست خود است ، اما معمولاً اینگونه فکر نمیکند. غیر از اینها ، ما الکلیها باید از شرّ این خودخواهی خلاص شویم . باید این کار را بکنیم،  وگرنه ما راخواهد کشت!(الکلی های گمنام)


سالهای سال زندگی ام فقط دور محور خودم میچرخید. همه جور خودخواهی داشتم، هیچ کس را قبول نداشتم ، دلم به حال خودم میسوخت ، فقط حواسم به خودم بود ، و همه این صفات ناشی از غرور بود.امروز به واسطه انجمن الکلیهای گمنام ، مواهب زیادی به من اعطا شده: امکان اینکه گامها وسنت ها را در زندگی روزانه ام تمرین کنم، گروه و راهنمایی مهربان و ظرفیت اینکه در تمام شرایطی که در زندگی ام پیش می آید خودخواهی را رها کنم. تا نتوانستم صادقانه به خودم نگاه کنم و ببینم که در بسیاری از مواقع مشکل من هستم و به سرعت اشتباهم را جبران کنم؛  تانتوانستم انتظاراتم را دور بریزم و بفهمم که آرامشم مستقیما به آنها مربوط می شود، طعم آرامش و هشیاری مداوم را نچشیدم.