دوازدهم اسفند:   دعا با درخواست فرق می کند. دعا اشتیاق روح و اعتراف هر روز یک انسان به عجز خود است. لازم است به هنگام دعا قلبی بی کلام داشته باشی تا کلامی بی حس قلبی.

   خالصانه ترین و قلبی ترین دعای من این است «خداوندا سپاسگزارم» این قدردانی است. بله من با کلمات زیادی دعا می کنم و خواسته ها، ترس ها و احساساتم را علاوه بر قدردانی ابراز می کنم. همه این دعاها ریشه در یک دعا دارند «لطفاً مرا یاری کن». آن دعاها و آن اقرارها به عجزهایم خالصانه احساس شدند و من باور دارم که دعاهایم را خداوند شنیده است. در هیچ زمانی احساس قلبی را که در هنگام دعا کردن دارم به دست نمی آورم. «خدایا به خاطر این زندگی که در این لحظه با تو قسمت می کنم سپاسگزارم». در قدم های دوازده گانه تأکید بخصوصی بر دعا و مراقبه شده است. دعا و مراقبه پلی برای ارتباط آگاهانه با خداوند است. دعا گفتگوی من با خداوند و مراقبه پاسخ خداست.

برای امروز، در لحظات بحرانی دعاهای قدرشناسی می خوانم.