سنت سه
1مارس        11اسفند


سنت سه برای اعضای نارانان مشخص میکند که ما به عنوان اعضا چه کاری انجام می دهیم وشرط مهم چیست؟وقتی بستگان معتادان جهت کمک به یکدیگر گرد هم می آیند می توانند خود را گروه خانواده نارانان بنامند.به شرط این که به عنوان گروه وابستگی خارجی نداشته باشند.تنها لازمه عضویت داشتن مشکل اعتیاد در میان یکی از دوستان یا بستگان است.
گروه خانواده نارانان بستگان معتادان هستند.بستگان می تواند معانی بسیاری داشته باشد.ولی چنانکه سنت سه شرح داده برداشت من از بستگان هر کسی.است که تحت تاثیر اعتیاد فرد دیگری قرار گرفته باشد.ما به عنوان خانواده و دوستان معتادان برای کمک به یکدیگر گرد هم می آییم.در جلسات نارانان یاد می گیرم  که وقتی تجربه ،نیرو و امید را به مشارکت می گذارم می توانم به افراد دیگر کمک کنم .هم چنین از طریق این رد و بدل کردن شهامتی را که برای بهبودی لازم دارم در یافت می کنم.
سنت سه هم چنین به من اطمینان می دهد که گروه های نارانان هیچ عقیده سیاسی ،اجتماعی و مذهبی را ترویج نخواهد داد.سنت سه نمی گوید که من به طور شخصی نمی توانم با دیگر عقید ه های سیاسی،مذهبی،فلسفی و یا عقیده ای در خصوص اعتیاد  و بهبودی همراه شوم .در حقیقت اظهار می کند که گرو های نارانان نمی بایست به این اعتقادات وابسته باشند .این برای حفظ یکدست بودن گروه جهت فراهم کردن وسیله کمک متقابل ضروری است و به اعضا اجازه می دهد تا مسیر بهبودی خود را پیدا کنند.
در نهایت این سنت تنها لازمه عضویت را تعیین می کند."داشتن مشکل اعتیاد در میان یکی از بستگان و دوستان"این به من و هر عضو دیگر اجازه می دهد که اگر واجد شرایط نارانان هستیم حق تصمیم گیری داریم.

 

تفکری برای امروز:

سپاسگزارم که نارانان یک برنامه انتخابی است.می توانم انتخاب کنم که عضو باشم.لازم نیست برای عضویت به گروه خاصی وابسته باشم.برنامه به من اجازه می دهد راه بهبودیم را انتخاب کنم .در عین حال ساختاری به من می دهد که مطابق آن کار کنم.