11 اسفند
امروز خواست و اراده‌ی خداوند در قالب کمک فکری در تصمیمات و عملکرد من، به صورت اعتمادبه نفس جهت حل مسائل و جفت و جور کردن امور و رفع مشکلات، به اجرا گذاشته می‌شود. بیشتر ما در اثر شکست در کنترل و تغییر شرایط و افراد، اعتمادبه نفس خود را از دست داده‌ایم و قدرت تصمیم‌گیری را نداریم و از تصیم‌گیریهم می‌ترسیم. امروز با تکیه بر باور نیروی‌برتر و مشورت با راهنما و دوستان هم‌گروه و سپردن نتایج مثبت و منفی امور به خداوند مهربان، به حرکت خود به سمت رُشد و تغییرات خودمان حرکت می‌کنیم. آیا بلاتکلیفی و بی‌خیالی و تنبلی باز هم در زنگی من جایی برای نقش بازی کردن دارد؟ امروز سپردن امور زندگی و اراده‌ی خود به خداوند مهربان معنایی وسیع‌تر از پشت به مشکلات کردن است و یا از آنها گذشتن و حل شدن خود به خودی مسائل برایم دارد. امروز خواست خداوند از من، جدیت و نترسی در کارهای روزمره و اجرای اصول برنامه‌ی خودیاری در زندگیم می‌باشد. نیاز امروز من باورهای اصولی من در برنامه‌ی خودیاری و برگرفته از این اصول معنوی است!
در رفع مشکلات خداوند با من است!