این برنامه موثر است

این برنامه واقعا مؤثر است.(الکلی های گمنام)


وقتی هشیار شدم،ایمان اندکی به برنامه های انجمن پیدا کردم. نا امیدی و ترس مرا هشیار نگه داشت (شایدهم راهنمای دلسوز یا سخت گیرمکمک کرد!) ایمان به قدرتی برتر بعدها حاصل شد. بعد از شنیدن  تجربیاتی که اعضاء در جلسات در اختیار بقیه می گذاشتند (تجربیاتی که هرگز منِ هشیار با آن مواجه نشده بودم، اما آنها با قدرتی که ازنیروی برتر می گرفتند با آن روبه رو شده بودند) کم کم ایمان آوردم. اوایل خیلی آهسته پیش میرفتم. از حرف های آنها امیدوار شدم که من هم می توانم به این نیروی برتر دست پیدا کنم. وقتش که رسید، فهمیدم دسترسی به نیروی برتر ممکن است، یعنی ایمانی که در تمام شرایط کارساز است. امروز این ایمان به علاوه صداقت، روشن بینی و تمایل به انجام تمام گام های برنامه به من آرامشی را داده است که همیشه به دنبالش بودم.