10 اسفند
اگر بلیط بخت ازمایی برنده میشدم همیشه در درجه اول . مشکلاتم را ترسیم میکردم هر کاری با ان همه پول ممکن بود !اما ایا اثرات الکلیسم را از زندگیم دور میکرد ؟ ایا باعث هشیاری الکلی میشد ؟ ایا خوشی ما را ضمانت میکرد ؟ ایا پول واقعا ان چیزی بود که من میخواستم ؟ نه...البته . که . نه . انچه که واقعا میخواستم داشتن یک احساس بهتر بود هیچ چیز نمی توانست همه مشکلات را از زندگی ام محو کند چون مشکلاتی وجود دارند که باید با انها زندگی کنم . تنها پاسخ واقعی جستجو ارامشی برای پذیرفتن چیزهایی است که نمیتوانم تغییر دهم . امروز میدانم وقتی به جلسات الانان میروم رها از هر تعهدی . ارامش من در دسترس است و سپس اصولی را که در انجا یاد میگیرم . در زندگی بکار میبرم . پول برای من ارامش نمیخرد . اگر همواره ثروتی بسوی من سرازیر باشد یکسری مشکلات و تصمیمات جدیدی دارم اما به عنوان یک عضو الانان که میتواند به اتکائ نیروی برتر با هر مشکلی که فرا رسد مواجه شود امروز احساس پرنده بودن میکنم .

یادآوری امروز

آرامش همواره برای من در دسترس است . اما این وظیفه من است که انها را در جایی که یافت میشود جستجو کنم "من اکنون سعی میکنم تا مشکلاتم را به نیروی برتر م واگذار کنم اما من راه حل ها را عملی میکنم و زمان وقوع ان را به او می سپارم .....