دهم اسفند:   دری که به معرفت منتهی می شود، هیچ گاه بسته نیست.

   از صمیم قلب معتقدم که خداوند قادر است کارهایی را برایم انجام دهد که خود به تنهایی قادر به انجام آن نیستم. او زندگی رها از هرگونه ماده مخدر را به من عطا کرده و می تواند کارهای بسیار دیگری در زندگیم انجام دهد که من از انجام آن عاجزم. در سن شانزده سالگی شروع به مصرف نیکوتین کردم و همزمان از انجام واجبات مذهبی خودداری کردم. دیگر به کلیسایی که با آن رشد کرده بودم اعتقاد نداشتم و ناخودآگاه خدا را کنار گذاشتم. خدا را ترک کردم و فکر می کردم می توانم با نیرو و اراده خود به زندگی ادامه دهم. به مرور فهمیدم که اشتباه بزرگی مرتکب شده ام. بهای گران این اشتباه را با سال های اعتیاد به مواد مخدر، نیکوتین، افسردگی، افکار منفی، تمایل به خودکشی و تلف کردن عمر پرداختم. بسیار شکرگزارم که خداوند، قدم های دوازده گانه و اعضای در حال بهبودی انجمن نیکوتینی های گمنام مرا به مسیری معنوی هدایت کردند. من نیروی برتر و نیروی ایمان به خدمت و مهربانی را احساس می کنم.

برای امروز، با بانگ شادی و شکرگزاری از خداوند به رقص در می آیم و زندگی را فقط برای امروز رها از اعتیاد نیکوتین زندگی می کنم.