10 اسفند
برخورد منطقی با خودم باعث رُشد و تغییراتم در برنامه می‌باشند. امروز به یاد می‌آورم که بیشترین قسمت زندگی گذشته‌ام را در حال خودفریبی بودم. می‌دانم که این کارم از روی غرور بی‌مورد و کاذبم بود. امروز به عنوان یک فرد وابسته سعی می‌کنم، با تراز گرفتن از خود بدانم که غرورم چقدر مانع در راه بهبودی و پیشرفت من قرار داده است. غرور ابزاری است جهت فرار از زیر بار مسؤلیت‌ها و مانعی است برای رُشد و بهبودی و دستیابی به اهداف برنامه‌ام. غرور باعث می‌‌شود تا ضعف‌ها و نواقصم را پشت ماسک‌های مختلفی پنهان کنم. همین غرور دوستان بهبودیم را از من دور می‌کند و مانعی جهت کمک به دیگران و کمک دیگران به من می‌شود. آیا امروز فکر می‌کنم که در گروه رُشد کرده و دیگر نیازی به شرکت در جلسات و مشارکت‌ها ندارم؟ آیا هنوز فکر می‌‌کنم اگر به دوستی جهت دریافت کمک تلفن بزنم مزاحم او خواهم بود؟ غرور می‌تواند به من اینطور القا کند که من دیگر هیچ نیازی به جلسات و تماس با دیگران و راهنمای خودم و کارکرد قدمها ندارم. خداوندا: مرا از دست من نجات بده. آمین
غرور کاذب بزرگ‌ترین دشمن من است!