9 اسفند
بسیاری از ما در حالیکه گیج و سر در گم بودیم به الانان امدیم ما انقدر بر روی فرد الکلی مورد علاقه مان تمرکز کرده ایم که ممکن نیست قادر باشیم ببینیم کجا انها دست میکشند و ما شروع میکنیم ما حس خود را از انچه که اقتضائ میکند از دست داده ایم چطور میتوانیم بین رفتار های قابل قبول و غیر قابل قبول تمایز قائل شویم . هنگامیکه حتی نمی دانیم که چه میخواهیم و چه نیاز داریم ؟ تراز نامه قدم چهارم بمن کمک میکند تا کشف کنم چه کسی هستم . چه چیزهایی برای من ارزشمند هستند چه رفتارهایی را دوست دارم حفظ کنم و چه چیز هایی را دوست دارم تغییر دهم روی این موارد در ذهنم کار میکنم تا رفتارهای جدیدی بنا کنم تمامیت مرا منعکس میکنند و ارزش های واقعی مرابیان میکنند ......در گذشته برای رفتارهای غیر قابل قبول بمن اجازه داده شده . اما اکنون میتوانم یک پاسخ متفاوت انتخاب کنم امروز شهامت و ایمان صداقت داشتن با خود را دارم . اعم از اینکه دیگران موافق با من باشند یا نباشند من باید بخاطر داشته باشم که اگاهی بخشیدن شیوه های جدید من به دیگران . تقریبا به اهمیت دانستن محدودیت هایم و عمل کردن بر طبق ان نمیباشد

یادآوری امروز


من بخاطر خواهم داشت که دانستن حدودم به معنای مجبور کردن دیگران به تغییر یافتن نمی باشد این بدین معناست که من محدودیت هایم را میشناسم و با احترام گذااشتن به انها از خودم مراقبت میکنم . امروز تمرکز بر روی خودم هست "ان کسی که به خودش احترام میگذارد از شر دیگران در امان است او زره ای میپوشد که هیچ چیز نمیتواند در ان نفوذ کند .....