8 اسفند
در واکنش به سنت یازدهم در اینکه : خط مشی روابط عمومی الانان بنا بر اصل جاذبه است نه تبلیغ . من یک معبر (مسیر) فردی روشن را کشف میکنم انچه این سنت بمن می گوید این است که اولین مسئولیت من در الانان یاد گیری حفظ تمرکز بروی خودم میباشد و به بهترین نحوی این برنامه زا در زندگیم فقط برای امروز بکار ببندم . اگر من مسیری را طی نکنم تنها یک نکته در صحبت هایم وجود دارد . که اگر من رشته های بهبودی در زندگیم را به بهترین توانایی ام شرح نمیدهم . پس صحبت کردن در مورد برنامه ممکن است چیزی بیش از یک جانشین بدل برای زندگی با ان نباشد . در این مورد من دریافتم که دیگران را شدیدا به شرکت در الانان ترغیب میکنم . در حالیکه خودم بیش از دیگران نیازمند شرکت در جلسات هستم


یادآوری امروز

قبل از اینکه در مورد الانان با دیگران شروع به صحبت کنم . باید این پرسش را از خودم بپرسم که ((ایا انها میخواستند ؟)) عبرت (سرمشق ) تنها شیوه اصلی راه نفوذ در دیگران نیست . این فقط یک وسیله است ....