ما متفاوت نیستیم

در ابتدا، چهار سال تمام طول کشید تا انجمن توانست هشیاری دائمی را به یک زن الکلی هدیه دهد. زنان فکر میکنند که متفاوت هستند؛ اسکید روور می گفت که: با بقیه فرق دارد ... پس هنرمندان و آدمهای متخصص، ثروتمندان ، فقرا ، مذهبی ها ، کسانی که خدا را قبول ندارند، سرخ پوستان و اسکیموها ، سربازان و زندانی ها هم متفاوت هستند. ...امروزه تمام این ها و گروههای دیگر با هوشیاری از این موضوع صحبت میکنند چقدر همه ما الکلی ها شبیه هم هستیم.(از دیدگاه بیل)


در انجمن خودم را از بقیه متفاوت نمی دانم؛ اگر این کار را بکنم ازدیگران جدا می مانم و نمی توانم با قدرت برترم ارتباط برقرار کنم . اگردر انجمن احساس تنهایی کنم، تقصیر دیگران نیست . اگر به نوعی احساس کنم که "متفاوت" هستم، خودم باعث می شوم که تنها بمانم .حالا تمرین می کنم که من هم یکی از هزاران الکلی باشم که در سراسر دنیا عضو انجمن هستند.