بیست و نهم بهمن:   بگذار کیش و آیین تو به جای حرف زدن به عمل در آید.

   اگر عبارت « بیداری روحانی» را جایگزین « مذهب» کنم با آن بیشتر ارتباط برقرار می کنم. اگر اصول روحانی نهفته در قدم های دوازده گانه را فقط برای مشکل اعیتاد نیکوتین به کار برم نمی توانم رها از نیکوتین باقی بمانم. باید این اصول را در تمام امور زندگی خود به کار بندم. هر زمان احساس آشفتگی می کنم به قدم اول باز می گردم. اقرار می کنم که در برابر آن شخص یا موقعیت عاجزم و نیرویی از خود ندارم و با این موضوع که اختیار زندگی از دستم خارج گردیده ارتباط برقرار می کنم. ممکن است خشمگین شوم. ممکن است مشکل خواب داشته باشم. ممکن است مشکل اضافه وزن داشته باشم و یا ممکن است مسائل پیش پا افتاده باعث رنجشم شود. زمانی قادر به برداشتن قدم دوم خواهم بود که به درستی قدم اول را برداشته باشم. لازم است قدم اول را به درستی و تمام و کمال بردارم و عجله ای برای برداشتن قدم بعدی نکنم.

برای امروز، مایل به برداشتن قدم ها هستم. هر بار یک قدم، اما تمام و کمال.