29 بهمن
هیچ کس نمی‌تواند مرا وادار به انجام کاری نماید حتی جهت کارهای سطحی و خدمتگذاری به کسی. امروز اصول برنامه مثل آیینه می‌باشد، یعنی هر عملی را به خودم برمی‌گرداند. به هرکس کمک کنی در اصل به خودت کمک می‌شود. امروز اصول برنامه روی یک مسیر انسانی عاشقانه حرکت می‌کند. در این مسیر کسی به تنهایی قادر به ادامه دادن نیست، مثل یک زنجیر همه حلقه ها همدیگر را کمک می‌کنند، من با حمایت از همدردی، خودم را حمایت می‌کنم. امروز در کنار دوستان به امنیت اجتماعی و عاطفی می‌رسم. می‌دانم که خداوند مرا محصول نگرش مثبت جهت اراده و کمک کردن به همدردی قرار داده است. بدون شک در مسیر بهبودی جایگاه هایی قرار دارند، که مرا آزار خواهند داد و من با ابزار دعا کردن با این جایگاه ها برخورد می‌کنم. امروز رهایی از تأسف به حال خود و ناامیدی و رسیدن به شرایط رشد روحانی و تغییرات معنوی. خدمت به همدردان التیام زخم گذشته است!

با دستی که می‌دهی با همان دست هم میگیری!