تعهد

درک کردن کلید اصول و افکار درست است و عمل درست کلید زندگی خوب است.(دوازده گام و دوازده سنت)


در برنامه بهبودیم به جایی رسیدم که سومین بنددعای آرامش (معرفت شناخت فرق میان راه های مختلف) برای همیشه در ذهنم نقش بست . از آن زمان به بعد، با این دانش همیشه حاضر مواجهم که تمام اعمالم ، کلماتم و افکارم در چارچوب یا خارج از چارچوب برنامه بوده است .دیگر نمی توانم پشت عقل گرایی خودم پنهان شوم، یا پشت بی عقلی بیماری ام . تنها راهی که برای من باز است، اگر بخواهم زندگی لذت بخشی برای خودم (و نتیجتاً برای کسانی که دوستشان دارم) داشته باشم، راهی است که در آن خود را وادار می کنم تا متعهد، منظم و مسؤلیت پذیر باشم.