آنچه می توانیم تغییر دهیم:خودمان
15 فوریه 
    26بهمت
پسر معتادم بدون غذابود.بنا بر این بیرون دویدم تا ب ایش مقداری غذا بخرم .اول بر رسی کردم تا مطمعن شوم غذای مورد علاقه اش را میدانم.موتور ماشینش خراب شده بود به او پول دادم موتور دیگری بخرد.لباس هایش کثیف بود آنها راشستم و خشک کردم .موبایلش خاموش شده بود چون نتوتنسته بود شارژ ماهانه را بپردازد آن را هم پرداختم.خلاصه اگر از گرسنگی ضعیف می شد چطور می توانست شغلی پیدا کند نمی توانست برای کار یا مصاحبه رانندگی کند لباس های کثیفی داشت و نمی توانست برای تماس کار فرما در دسترس باشد.احساس می کردم اگر همه کارها برایش انجام دهم او می تواند با خیال راحت یه کار پیداکند .چه اشتباهی!
او باخیال راحت مواد مصرف می کرد.
بلاخره به نارانان برگشتم و در یافتم تنها کسی که می توانم تغییر دهم خودم هستم.من به جای کمک کردن ،حمایت ناسالم می کردم و سعی در کنترل معتاد داشتم.می خواستم معتاد شغلی داشته باشد.او مایل بود فقط کار خودش را بکند و من هم حمایتش می کردم .به دقت در باره دعای آرامش فکر کردم .قبلا چند بارآن را شنیده بودم  و همیشه تصور می کردم یک عبارت منفی است.چون فکر می کردم همه چیز باید تغییر کند.اکنون بلاخره می فهمم معنی این دعا چیست؟ من در مورد خودم هر چیزی را می توان تغییر دهم اما در مورد دیگران هیچ چیز را نمیتوانم.


تفکری برای امروز:
امروز اآرامش اینکه می دانم فقط مسوول خودم هستم لذت میبرم .چه آسایش!!!!