26 بهمن
من می توانم از این حقیقت که یک بازمانده هستم مغرور باشم. من با تلاشهای زیادی توانستم در موقعیتی، دقیقاً جایی که امروز هستم واقع شوم. امروز می دانم که بزرگتر از مشکلاتم هستم.
امروز انسان با شکوه و کاملی شده ام من سرمایه ای از تجربیات دارم که می توانم با مشارکت کردن آنها را بکار گیرم. لازم نیست که از مشکلات آینده بترسم، چون امروز می دانم با راهنمایی نیرو و آگاهی که از الانان بدست آوردم توانایی روبرویی با هرآنچه را که زندگی برایم می آورد، بدست می آورم.هرچند روزی به زندگی ام بصورت یک تراژدی نگاه میکردم، اما امروز با توجه به تجربیاتم دیدی متفاوت پیدا کرده ام. من می دانم در نتیجه آنچه که قرار گرفته ام فرد قوی تری هستم.


یادآوری امروز


اگر من انتخاب کننده هستم، می توانم به هرچیزی که در زندگی ام رخ می دهد بعنوان موهبتی که می توانم یاد بگیرم و رشد یابم، احترام بگذارم. امروز چیزهای مثبتی که درون موقعیت های مشکل پنهان شده و به من اجازه خشنودی می دهند، پیدا خواهم کرد ممکن است از یک حق شناسی کوچک که می تواند کمک کند، متعجب شوم.
" وقتی که هوا به اندازه کافی تاریک می شود، می توانید ستاره ها را ببینید."