24 بهمن
وقتی به الانان آمدم می دانستم یکی از نزدیکانم بسیار می نوشد و می دانم که خیلی خوشحال نبودم، اما فکر نمی کردم به کمک زیادی احتیاج دارم هر هفته به جلسه می رفتم، مگر اینکه کار دیگری وجود داشت و راهنما نمی گرفتم، من رشد کردم اما به آرامی. یک بحران باعث نزدیک شدن بهبودی من شد. وقتی فردی را که خیلی برایم خاص و عزیز بود، از دست دادم، درد و رنجم بیش از آن چیزی بود که بتوانم تحملش کنم. من خوش شانس بودم یاد گرفته بودم تا گوشی تلفن را برداشته و به یکی از دوستان الانانی ام زنگ بزنم این شخص برای حل این بحران به من کمک کرد، اما این فقط یک شروع بود می دیدم که چطور به نیروها و مهارتی الانان برای عرضه داشت، نیاز داشتم.
شروع کردم چندین جلسه در هفته به جلسات بروم، کارهای خدماتی انجام می دادم و با دوستان الانان تماس می گرفتم. بهبودی من واقعاً برانگیخته شد امروز تمرین کردن برنامه در زندگی ام حق تقدم دارد چون می دانم کجا بدون آن بحران مسأله ای را خاتمه بخشم.


یادآوری امروز

گاهی اوقات پیشرفت های عظیم از خلال دردها ناشی می شوند، اما این خود درد نیست که به رشد من کمک می کند، بلکه پاسخ من به آن است که به من کمک می کند، آیا من از جریان تجربه و تداوم دردهایی که باعث الهام بخشیدن تغییراتی که به رشد من کمک می کنند، رنج می برم؟ انتخاب حق من بود.
" من در الانان یاد گرفته ام که در هر موقعیتی بدنبال فرصتی برای رشد کردن باشم. این رفتار به من اجازه می دهد تا غنائم معنوی بسیاری از دردهایی که تجربه می کردم بدست آورم."