سپردن عدم سلامت عقل
12فوریه    23بهمن
تلاش برای ترقی کردن در یک خانواده بی مسوولیت  گاهی این باور را که نیروی برتری وجود دارد.برایم سخت می کرد.نمی توانستم بفهمم چرا این همه اتفاقات وحشتناک برای من پیش می آمد.من انتخاب نکردم که در این موقعیت متولد شوم.احساس می کردم که نیروی برترم مرا طرد کرده و نمی دانستم برای کمک کجا بروم.برای همین انتخاب های ضعیفی داشتم .ازدواج بایک معتاد را انتخاب کردم و تصور کردم می توانم مشکلاتش را بر طرف کنم.
وقتی به نارانان آمدم امید پیدا کردم که یک نیروی بزرگتر از خودم می تواند سلامت عقل را به زندگیم باز گرداند سپس شهامت جلو رفتن در این برنامه را به دست آوردم.من کامل نیستم اما انتخاب می کنم که با تمام توانم برنامه نارانان را کار کنم .به خودم می گویم که با زمان بندی شخصی پیشرفت خواهم کرد .هیچ کس برای پیشرفت من ساعت نمی زند و قضاوت نمی کند .بهبودی را  شروع کردم گاهی به تدریج و گاهی به سرعت .بله من خودم را در پناه نیروی برتری قرار دادم که آن نیرو می تواند سلامت عقل را به من باز گرداند.
به همان اندازه که تسلیم یک نیروی برتر می شوم .انتخاب می کنم دیوانگی ام را کمرنگ کنم. برای کار کردن این قدم روی ذخیره های امیدم کار می کنم.گاهی به خاطر خیانت های گذشته به دست آوردن امید،سخت است .پس به خودم می گویم هیچ کس نمی تواند این برنامه را برای من کار کند.من خودم باید انجامش دهم و فقط در آن هنگام التیام من آغاز خواهد شد.

تفکری برای امروز:
اولین قدم بهبودی من تشخیص وجود مشکل است.قبلاسعی می کردم این کار به.روش خودم انجام دهم ولی نشد .من خواهان آرامش وآسایش هستم که به نظر می رسد اعضای نارانان دارند.می توانم برنامه نارنان را کار کنم و اعتماد داشته باشم که نیروی برترم کمک می کند تا آرامشم را بدست بیاورم.