23 بهمن
من همیشه به دوستانم و غریبه ها نگاه می کنم و در قبال آنها اظهار نظر می کنم. " او خیلی جذابتر بنظر می رسد اگر ...
یا " برای انجام دادن آسانتر میشد اگر..."
قدم دهم یاداوری روزانه، برای رها شدن از چنین افکاری است.
به من یادآوری می کند تا به تعهد ترازنامه خود ادامه دهم و وقتی اشتباه می کنم بدون معطلی آنرا بپذیرم. هر روز می توانم به خودم نگاه کنم و تصمیم بگیرم چه پیشرفتی داشته باشم. چطور امروز می توانم رشد کنم؟تا پیایان امروز چه کاری برای بهبود و پیشرفت خود می توانم انجام دهم؟ آیا چیزی هست که می توانم آنرا بیاموزم؟ آیا بحران ( مبارزه ای )هست که با آن روبرو شوم؟ آیا یک سری ترسهای قدیمی و کهنه وجود دارند که بتوانم آنها را تجربه کنم؟ قدم دهم به من یادآوری می کند با خودم صادق باشم ، به پیشرفت خود آگاه باشم، اشتباهات خود را بپذیرم و فرصت های رشد یافتن در امروز را تشخیص دهم.


یادآوری امروز


وقتی که طبق ترازنامه خود مسیرم را دنبال کنم، مجبور نیستم مدتها بترسم که در یک موقعیت مبهم و نامعلومی که به سادگی نشأت گرفته از انکار می باشد، واقع شوم. وقتی این ترازنامه را به نیروی برترم واگذار می کنم، می دانم که بسوی رهایی حرکت می کنم.
یک انسان هرگز نباید از اینکه در اشتباه بود شرمگینت باشد، چرا که به عبارت دیگر، او امروز داناتر از دیروز خود است.