ریشه مشکلاتمان

خودخواهی ریشه تمام مشکلاتمان است.(الکلی های گمنام)


این جمله چقدر زیباست که جهان و تمام انسان هایی که در آن زندگی می کنند، با من یا بدون من می توانند به خوبی به زندگی شان ادامه دهند. چقدر آرامش بخش است که بدانی مردم، مکان ها و همه چیز بدون نظارت و راهنمایی من می توانند خیلی عالی به کارشان ادامه دهند. و چقدر شگفت انگیز است به این نتیجه برسی که قدرتی برتر ازمن وجود دارد که از من جدانی ست. به اعتقاد من احساس جدایی که میان خودم و خدا تجربه کردم، روزی ناپدید خواهد شد . در همین زمان ، ایمان باید مسیری باشد به سمت مرکز زندگی ام.