21 بهمن
الانان یک برنامه بهبودی معنوی است. کلمه " بهبودی " می گوید: چیزهایی را که روزی داشتیم اما از دست داده یا کنار گذاشته ایم را می توانیم دوباره بدست آوریم. در پریشانی زندگی کردن با فرد در حال نوشیدن، مسیر معنوی خود را از دست دادم. زندگی یک بازی بقا بود، یک کار سخت توأم با ترس روزمره.مهم نبود که چقدر خسته بودم، هیچیز برای کمک کردن به نظر نمی رسید.
شاید علتش همین بود که سعی می کردم آنرا با تمام وجوم انجام دهم.به الانان آمده ام تا بدانم راه چاره ای دارم که در اطراف من است و می تواند مرا راهنمایی کند تا بر ترسها و تصمیم های بحرانی ام غلبه کنم و آن یک نیروی برتر است. بدون توجه به نحوه توصیف یک نیروی برتر، این حقیقت برای من وجود دارد و همیشه با من است. من بسیار سپاسگزارم که به خاطر اتصال به معنویتم دوباره بهبود یافته ام و بخش اساسی وجودم را دوباره بدست آورده ام. در نتیجه امروز زندگی من حسی برانگیخته از هدفمندی است که هر لحظه مرا مثل یک موهبت گرانبها خلق می کند.


یادآوری امروز

من یک مخلوق معنوی، قابل اعتماد، امیدوار، همراه با احساسی زیبا هستم.
من منبع نامحدودی از نیروی و راحتی را در اختیار دارم. امروز زمانی را برای توسعه آن اتصال معنوی اختصاص خواهم داد.
هنگامیکه درگیر و پر مشغله هستید، نیم ساعت مراقبه جزء ضروری زندگی است. پس یک ساعت کامل ضرورت پیدا می کند.