21 بهمن
امروز آرامش برای من معنا و مفهومی به غیر از پذیرش جهان هستی و افراد پیرامونم و شرایط نیست. در زندگی گذشته‌ام آرامش مفهومی به غیر از مرگ و عدم وجود نداشت. آرامش، داشتن تعادل در بین روابط و افکار و احساسات است. با رها کردن و سپردن دیگران به خالق، با اجازه دادن زندگی کردن به دیگران، کنترل نکردن دیگران، احترام به اعتقاد و افکار و رفتار دیگران، ارزش دادن به دیگران و عشق ورزیدن به خود و دیگران و ... امروز تعریف من از آرامش یعنی رها کردن دیگران به صورت عاشقانه به خداوند و دست کشیدن از جنگ و درگیری با همه‌چیز و رهانیدن خود از فشارهای بیرونی می‌باشد. برای دریافتن انرژی مثبت از دیگران و احساس لذت از حضور خداوند اوّلین ابزار داشتن آرامش است. من نیاز به آرامش دارم. تا حق انتخاب پیدا کنم تا دیگران را دوست داشته باشم و شرایط بهبودی را فراهم کنم. خداوندا: به من بیاموز تا در آرامش باقی مانده و بدانم که در این دنیا چه خبر است. آنچه مهم است من در راه و جریانی قرار دارم که باید به سمت جلو حرکت کنم.
خداوندا، آرامشی عطا فرما!