با استفاده از هوش مان نمی توانیم هوشیار شویم

بسیاری از اعضای انجمن به کسانی که از لحاظ عقلانی خیلی خود محور هستند، می گویند: "آره، ما هم مثل شما بودیم یعنی آنقدر باهوش بودیم که به خودمان آسیب رساندیم. ... بین خودمان بماند ، فکر میکردیم قدرت مغزمان برای برتر بودن از همه آدمها کافی  است.""(از دیدگاه بیل)


حتی با استعدادترین ذهن ها هم در برابر بیماری اعتیاد به الکل بی دفاع هستند . من با استفاده از هوشم نمی توانم هشیار شوم. دارم سعی می کنم یادم بیاید که هوش ویژگی خدادادی است که من میتوانم از آن استفاده کنم، یک لذت، مثل استعداد داشتن در رقص ، نقاشی یا نجاری . این ویژگی مرا از دیگران برتر نمی کند و ابزاری قابل اعتماد برای بهبودی نیست، زیرا قدرتی بزرگ تر از من هست که سلامت عقل را بهمن باز می گرداند و ضریب هوشی بالا یا مدرک دانشگاهی در این باره هیچ تأثیری ندارد.