25بهمن                          صداقت و روحانیت

«حق ما نسبت به خداوندی که درک میکنیم، کامل و بدون قید و شرط است. از آنجا که این حق در اختیار ماست، اگر قرار است از لحاظ روحانی رشد کنیم، لازم است درباره اعتقاد خود صداقت داشته باشیم.» 

کتاب پایه

v

در جلسات، در مواقع تفریح، در صحبت با راهنما، از دوستان NA درباره روش درک نیروی برترشان میشنویم. «سازگاری با شرایط» و پذیرفتن عقاید دیگران آسان است. اما همان طور که هیچ فرد دیگری نمیتواند بهبودی ما را به عهده بگیرد، روحانیت هیچ فرد دیگری نمیتواند جای روحانیت ما را بگیرد. ما باید شناختی از خداوند را که واقعاً برای ما مؤثر است صادقانه جستجو کنیم.

بسیاری از ما این جستجو را با دعا و مراقبه آغاز میکنیم و با تجربیات خود در بهبودی ادامه میدهیم. آیا در مواردی نیرویی فراتر از نیروی خود برای رویارویی با مشکلات در اختیار ما گذاشته شده؟ در مواقع گرفتاری وقتی با آرامش به دنبال راهنمایی بودهایم، آیا آن را یافتهایم؟ به اعتقاد ما چه نوع نیرویی ما را هدایت کرده و موجب استحکام ما شده است؟ چه نوع نیرویی را جستجو میکنیم؟ با پاسخ به این پرسشها، از نیروی برتر خود شناخت کافی پیدا میکنیم تا به هنگام درخواست از او برای مراقبت از اراده و زندگی خود احساس امنیت و اطمینان پیدا کنیم.

شناخت موقتی از خداوند میتواند در کوتاه مدت مؤثر واقع شود. اما در دراز مدت باید نسبت به نیرویی برتر شناختی شخصی پیدا کنیم؛ زیرا وجود این نیرو ما را در دوران بهبودی هدایت میکند.    

v

فقط برای امروز:  نیرویی برتر از خود را جستجو میکنم که میتواند به رشد روحانی من کمک کند. امروز اعتقادات خود را صادقانه بررسی میکنم و نسبت به خداوند شناختی شخصی پیدا میکنم.