دست به کار شدن

آیا این وعده ها عجیبند؟ اینطور فکر نمی کنیم. آنها برای ما به واقعیت پیوستند، گاهی سریع گاهی هم آهسته. اگر در این راه تلاش کنیم همیشه به وقوع می پیوندند.(الکلی های گمنام)


به غیر از آزادی از شر الکل، یکی از مهمترین چیزهایی که انجمن به من داد توانایی انجام "عمل درست " بود. یعنی وعده ها همیشه به واقعیت می پیوندند، اگر من در این راه تلاش کنم . رویا پردازی، بحث کردن وصحبت کردن درباره آنها و تقلید  آنها هیچ فایده ای ندارد. من همیشه یک الکلی پاکِ بدبختِ منطقی میمانم. با عمل کردن و تمرین کردن برنامه دوازده گام در تمام امور زندگی ام، زندگی ای ورای دیوانه وارترین رویاهایم خواهم داشت.