من اختیار همه کارها را در دست ندارم

وقتی به الکل معتاد میشویم و زیر فشار بحرانی قرار داریم که خودمان به خود تحمیل کرده ایم و نمی توانیم آن را به تاخیر بیاندازیم یا از آن فرار کنیم، در این حال باید شجاعانه با ا ین مسئله رو به رو شویم که یا خدا همه چیز است یا نیست. یا خدا هست یا نیست. انتخاب ما چه بود؟  (الکلی های گمنام)


امروز انتخاب خداست . او همه چیز است . برای همین واقعا شکرگزارم .وقتی فکرمیکنم اختیار همه کارها را در دست دارم، خداوند را از زندگی ام کنار می گذارم . دعا می کنم که این موضوع همیشه یادم بماند .مهم ترین نکته این است که امروز آرزو دارم در این مسیر معنوی رشد پیدا کنم و اینکه خداوند همه چیز است. وقتی سعی میکردم مشروب را خودم کنار بگذارم، هرگز موفقیتی حاصل نشد؛ به همراه خداوند و انجمن موفق شدم . ظاهرا این افکار برای یک الکلی پیچیده خیلی ساده است.