شما می توانید خودتان را تغییر دهید
8فوریه   19بهمن
هفت سال برای ادامه زندگی ام و حفظ سلامت عقل ،تلاشی نومیدانه داشتم.تا بالاخره روزی دستم را برای کمک دراز کردم و نارانان را یافتم .به قتل وخودکشی خیلی نزدیک بودم.مثل یک معتاد به مواد باید به ته خطی دردناک و تحقیر آمیز می رسیدم و بدون کمک نیروی برترم نمی توانستم ادامه دهم.یک دوست خوب بهبودی مرا به اولین جلسه برد و افرادی را که آنجا دیدم به من گفتند"بازم هم بیا".آنچه که در اولین شب و شب های بعد شنیدم این بود که باید باعشق رها کنم و از تلاش برای تغییر همسرم دست.بردارم این چیزی نبود که برای شنیدنش به آنجا رفته بودم .آنها  باید به من  می گفتن چطور همسرم را نجات دهم نه اینکه بگذارم رنج بکشد و احتمالا بمیرد.مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم آنه چه می گفتند اینکه "کمک"من مانع می شود تا او به دنبال بهبودی برود.تا وقتی که می توانست از من برای ادامه مصرفش سو استفاده کند دلیلی نداشت قطع مصرف کند.
بلاخره او چهار سال ونیم قبل به ته خط رسید چون توانی برای ادامه نداشت.درخواست کمک کرد و به سمت بهبودی رفت .از نارانان و برنامه بهبودی او متشکرم تا زمانی که ما به طور منظم به جلسات خود برویم  و در جمع افرادی که مانند ما رنج کشیده و راهی را یافته اند باشیم به طور عادی زندگی می کنیم.
تفکری برای امروز:
من دخالت نمی کنم و مانع عواقب اعتیاد فعال نمی شوم چون با این کار مانع بهبودی می شوم.