راضی کردن خودفریبکارمان

وقتی گذشته را دور میریزیم، آرامش و لذت خود را نشان مـیدهنـد.خیلی از ما قدیمی های انجمن آن را تجربه کرده ایم. چگونه ناخودآگـاه ما که بسیاری از ترسها، اجبارها و آرزوهای غلطمـان از آن سرچـشمه میگیرند، با اعتقادات، دانسته ها و خواست ما همسو شده است! چطـورخود فریبکار، خشمگین و گنگ ما تبدیل شد به اصلی ترین وظیفه مان.(از دیدگاه بیل)


شرکت مرتب در جلسات، خدمت و کمک به دیگران راهـی اسـت کـه خیلی ها رفته اند و موفق شده اند. هرگاه که از این اصول اساسی منحرف شوم، عادتهای گذشته ام بروز میکنند و خود گذشته ام نیز بـا تمـام ترسها و عیبهایش برمیگردد. هدف نهایی هر یک از اعـضای انجمـن کسب هشیاری دائم است آن هم فقط برای یک روز.