این یک آزمایش نیست  18                          بهمن

«...خداوندی مهربان را پیدا کردهایم که میتوانیم به او پناه ببریم.»

کتاب پایه

v

برخی از ما با این احساس به بهبودی روی میآوریم که سختیهای زندگی مجموعهای از آزمایشهای دنیوی است که جهت آموختن چیزی به ما طراحی شده است. این اعتقاد وقتی حادثهای دلخراش روی میدهد و ما ناله میکنیم که «نیروی برتر من دارد مرا آزمایش میکند!» کاملاً مشهود است. متقاعد میشویم که وقتی شخصی به ما مصرف مواد را پیشنهاد میدهد، بهبودی ما در معرض آزمایش قرار گرفته است یا وقتی با موقعیتی روبرو میشویم که میتوانیم عملی غیر اخلاقی را بدون گرفتاری انجام دهیم، شخصیت ما مورد آزمایش قرار گرفته است. حتی ممکن است فکر کنیم وقتی به خاطر مصیبتی بزرگ در زندگی گرفتار عذابی دردناک شدهایم، ایمان ما مورد آزمایش قرار گرفته است.

اما نیروی برتر مهربان بهبودی، شخصیت یا ایمان ما را آزمایش نمیکند. گاهی در زندگی اتفاقاتی میافتد که به ما آسیب میرساند. بسیاری از ما بدون مرتکب شدن به اشتباه عشق را از دست دادهایم. برخی از ما تمام ثروت مادی خود را از دست دادهایم. تعداد کمی از ما حتی در غم از دست دادن فرزندان خود به سر میبریم. در مواقعی ممکن است زندگی شدیداً دردناک باشد، اما نیروی برتر دردی را بر ما تحمیل نمیکند. در عوض، این نیرو دائماً ما را حمایت میکند و در مواقعی که خود قادر به حرکت نیستیم به ما کمک میکند. زخمی در زندگی وجود ندارد که خداوندی که درک میکنیم نتواند بر آن مرهم گذارد.

v

فقط برای امروز:  ایمان دارم که اراده نیروی برترم برای من خوب است و من مورد رحمتش قرار گرفتهام. در مواقع نیاز از نیروی برترم یاری میخواهم.