تصمیمات
7فوریه    18بهمن
وقتی اولین بار به نارانان آمدم مشکل تصمیم گیری داشتم .بیشتر از پنج سال با همسری مصرف کننده زندگی کرده بودم که خشونت روحی ،عاطفی و گاهی جسمی به همراه داشت.اینکه بگذارم او تمام تصمیم های زندگیمان را بگیرد آسانتر بود چون وقتی او خوشحال بود همه ما خوسحال بودیم.بد رفتاریهای او برای من عادی به نظر می رسید اما چهار فرزند کوچکمان بی گناه و آسیب پذیر بودند اکثر اوقات فکر می کردم  دیگر بیشتر.از این نمی توانم ،اما اینطور نشد تا زمانی که به نارانان پیوستم و فهمیدم کهچنه تنها می توانم برای خودم تصمیماتی بگیرم بلکه روی تصمیمی که میگیرم بایستم.من و فرزندانم نمی خواستیم با اعتیاد فعال زندگی کنیم.
با کار کرد برنامه نارانان و کمک دوستان نارانانی توانستم یک تصمیم اساسی بگیرم اما آنقدر محکم بود که زندگی مرا تغییر داد .دوستان نارانانی در هر مرحله به من کمک می کردند که مادر بهتر و قویتری برای فرزندانم باشم.هر روز یاد می گیرم که تصمیم هایی بگیرم .گاهی هنوز هم تصمیم هایی که زندگی را تغییر می دهند آسان نیست .اما می دانم که با نارانان و نیروی برترم همه چیز امکان پذیر است.

تفکری برای امروز:
با حمایت و عشقی که از گروه نارانان در یافت می کنم می توانم کنترل زندگیم را به دست بگیرم و کار هایی رت که برای من و عزیزانم درست است انجام دهم .امروز می دانم که می توانم تصمیم بگیرم.