18 بهمن
سالها سوگوار فقدان یک برچسب بودم تا بیماری روحی مرا تفسیر کند و مرا به انجمن آورد. می خواستم بگویم، من یک کنترل کننده، مقتدر، مراقب و تثبیت کننده هستم.
اگرچه آنها بعضی از نواقص شخصیتی مرا تفسیر می کنند، این برچسب ها نشان خود را از دست می دهند. من به سادگی به دنبال یک محدودیت یا مشکل در پی بهبودی نیستم.
هدفی که در الانان برای آن تلاش می کنم روی هم رفته شامل حس خوب بودن می باشد. فعالیت من در این هدف با جستجوی بهبودی یافتن از اثرات الکلیسم فرد مورد علاقه ام در زندگی ام، شروع می شود. اما الانان امروز حتی چیزهای بیشتری به من پیشنهاد می کند.همانطور که رشد و بهبود می یابم، در می یابم که مدت زیادی بطول نمی انجامد تا به سادگی بقا یابد.
اصول و ابزارهایی که مرا در این موضع قرار می دهند می توانند به من کمک کنند تا یک زندگی غنی و تکامل یافته ای را خلق کنم.
امروز وقتی می کویم که از اعضاء الانان سپاسگزارم، من در یک مشکل خاص صفر نیستم، اما همکاری کردن بیشتر در یک سری موقعیتها می تواند منجر به سلامتی روحی، جسمی و معنوی شود.


یادآوری امروز

همانطور که هرگز به سیر پیشرفت معنوی ام خاتمه نمی دهم، دید وسیع تری به بهبودی خواهم داشت.
« در الانان ما معتقدیم که زندگی برای رشد یافتن است، هم ذهنی و هم روحی.»