راهی به سوی ایمان

انسانیت و ذهنی باز میتواند ما را به سمت ایمان هدایت کند و تمام جلسات انجمن تأییدی بر این موضوع است که درصورتیکه به درستی خود را به خداوند متصل کنیم ، سلامت عقل را به ما باز خواهد گرداند.(دوازده گام و دوازده سنت)

 

آخرین باری که مست کردم، در بیمارستان بستری شدم . دیگر نابودشده بودم . آنجا بود که توانستم به گذشته ام نگاه کنم . فهمیدم که آن همه کابوس به خاطر مشروب خوردن بوده است . خودبینی و تعصب به نوشیدن الکل مرا به توهم، بیهوشی و ناامیدی کشاند . وقتی که دیگر به آخر خط رسیدم از خداوند طلب کمک کردم . حضورش باعث شد که ایمان بیاورم . تعصبم نسبت به نوشیدن الکل از بین رفته و توهم هایم خیلی کم شده است . دیگر نمی ترسم. می دانم که زندگی ام سرشار ازسلامت جسمی و عقلی است.