فقط برای امروز....
5 فوریه    16 بهمن
من در جستجوی امید ،راهنمایی و جواب به نارانان آمدم .یاد گرفته ام با ترس ،تردید خشم ،درد و رنجش هایم رو در رو شوم.من به کار کردن روی از بین بردن افکار و تصورات منفی ام که باعث می شوند با معتاد مشاجره کنم،ادامه میدهم بحث هایی که اغلب مرا یک راست به همان راهی بر می گرداند که اولین بار به نارانان آورد.
قبل از آمدن به جلسات احساس در ماندگی می کردم.بین احساس محافظت از معتاد و بار سنگین مسوولیت ،له شده بودم .کم کم کم فهمیدم که نه می توانم معتاد را تغییر بدهم و نه می توانم بدانم که او هر لحظه چه میکند.نارانان به من کمک کرد تا خودم را باور کنم و به احساساتم اعتماد کرده و دو باره احساس امنیت نمایم .این برای من مهم تر از کنترل کردن معتاد و کارهایی است که سعی داشتم در گذشته انجام بدهم.در یافتم که اگر در لحظه زندگی کنم می توانم با هر چیزی روبرو شوم .لازم  نیست روی منفی بافی و نگرانی در مورد چیز هایی که بعدا پیش خواهد آمد تمرکز کنم.نشریات نارانان را می خوانم ،با راهنمایم حرف می زنم و در جلسات شرکت می کنم.هم چنین کار خدماتی انجام می دهم که چگونگی ارتباط بر قرار کردن با دیگران را به من می آموزد چون ساختار خدماتی  ما بر اساس دوازده قدم و دوازده مفهوم نارانان است .این کار تمرکزم را روی خودم و برنامه حفظ می کند..

تفکری برای امروز:
فقط برای امروز ذره ای عیب جویی نخواهم کرد به دنبال عیب.وایرادی در هیچ چیز (حتی خودم)نمی گردم و سعی نمی کنم هیچ کس جز خودم را اصلاح و منظم کنم.