16 بهمن
" بازگشت به گذشته را متوقف کن." این عبارتی است که اغلب در الانان می شنویم. چرا این عبارت اینقدر مهم است؟چون بسیاری از ما آنقدر در نبردمان با الکلی های یا رها شدن از الکلی ها شدیداً رشد یافته ایم که بی اغراق دریافته ایم که آرام نشستن برای روند بهبودی مشکل است. ما باید فوراً پاسخی دادشته باشیم و یا بی درنگ عملی انجام دهیم. هنوز ما احساس می کردیم که در اولین جلسه برای آسودگی یک بار باید به عقب برگردیم و سپس دوباره و دوباره _ به آرامی یاد گرفته ایم که آرام بنشینیم، گوش کنیم و بهبود یابیم. مهم نیست که چند سال برنامه الانان را تمرین کنیم، ما می توانیم عدم بازگش به گذشته را به یاد داشته باشیم. اوقات سخت و مشکل می آیند و می روند، حتی پس از یک دوره طولانی مدت بهبودی در الانان. بسیاری از ما هنوز لازم است با هر چالش جدید به یاد داشته باشیم که هیچ شرایطی آنقدر سخت نیست و هیچ ناگواری ( ناراحتی) انقدر بزرگ نیست که کاهش نیابد.

یادآوری امروز

اگر احساس نا امیدی می کنم، به اصول برنامه الانان رجوع می کنم. به جلسات می روم، به راهنمایم تلفن می زنم و به قدم اول بر می گردم. فقط برای امروز ، اگر بازگشت به گذشته را متوقف کنم، می دانم که شرایطم بهبود خواهد بخشید.
" اگر واقعاً می خواهم یاد بگیرم که چطور به آسانی در محیط اطرافم و ارتباطم با دیگران راحت و خوشحال باشم، الانان چیزهایی برای من دارد."