آسیب پذیری........
3  فوریه       14 بهمن
قبل از شرکت در نارانان فکر می کردم که آسیب پذیر بودن یک نقطه ضعف است و این مرا مورد حمله قرارمی داد.احساس می کردم خودم در موقعیت خطر ناک عاطفی یا جسمی هستم و می توانم آسیب ببینم.یاد می گیرم جلسات نارانان مکان امنی است که می توانم بدون آنکه از حمله یا صدمه بترسم تقطه ضعف هایم را با دیگران در میان بگذارم.چند وقت پیش در یک جلسه شنیدم که عضوی گفت :او وقتی به خودش اجازه می دهد آسیب پذیر باشدبیشترین بهره را از جلسه در یافت می کند.او زمانی که قدری در باره خودش با یک تازه وارد مشارکت کرد به این حقیقت بخصوص پی برد.
وقتی از من خواسته شد گراننده جلسه قدم یک باشم.پیشنهاد او را امتحان کردم و پی بردم که حق با او بود.توسط مشارکت در جمع ،در باره آنچه واقعا بر من گذشته و اینکه چه رفتاری داشتم بهتر و واضح تر می توانستم  کارها ،احساسات و تردیدهایم را ببینم.
اگر موقعیت داشته باشم همین هدیه اعتماد را به کسی که نمیشناسم پیشکش میکنم تا به خودم فرصتی برای رشد کردن بدهم.وجود تازه وارد همیشه به من یاد آوری می کند که از کجا آمده ام جایی که هرگز آرزونمی کنم دوباره بر گردم .ما دیگر غریبه نیستیم و این جادوی جلسه است.


تفکری برای امروز:
وقتی تحت تاثیر اعتیاد دیگران قرار می گیرم ورنج می برم در باره اینکه آسیب پذیری چگونه است وحشت زده می شوم .اما برای مشارکت در مورد آن یادم می آید که قبلا با آن مواجه شده و زندگی کرده ام.