13بهمن                                     نیت خیر

«بهترین نمونه نیت خیر در خدمت مشاهده میشود؛ خدمت مناسب "انجام عمل درست با دلیل درست" است.»

کتاب پایه

v

عامل روحانی بیماری ما ریشه در خودمحوری دارد. خودخواهی در برخورد با دیگران تنها رفتاری بود که اعتیاد به ما یاد داد. هر زمان که چیزی را میخواستیم باید در اختیار ما قرار میگرفت. افکار وسوسهآلود ریشه در ضمیر زندگی ما داشت. چگونه در دوران بهبودی افکار وسوسهآلود را ریشهکن کنیم؟ 

با به کار بردن چند اصل روحانی بسیار ساده اثرات بیماری خود را تغییر میدهیم. برای مقابله با جنبه خودمحوری اعتیاد خود، یاد میگیریم اصل خیرخواهی را به کار گیریم.  به جای اینکه فقط به دنبال خدمت به خود باشیم، خدمت به دیگران را آغاز میکنیم. به جای اینکه فقط به چیزی که از موقعیتی نصیب ما میشود، فکر کنیم، یاد میگیریم ابتدا منافع دیگران را در نظر بگیریم. وقتی با یک تصمیمگیری اخلاقی روبرو میشویم، ابتدا صبر میکنیم، اصول روحانی را به یاد میآوریم و درست عمل میکنیم.    

وقتی به تدریج یاد میگیریم «عمل درست را با دلیل درست انجام دهیم»، میتوانیم متوجه تغییری در وجود خود شویم. در حالی که زمانی تحت فرمان اراده شخصی بودیم، اکنون با نیت خیر خود نسبت به دیگران هدایت میشویم. خودمحوری مزمن ناشی از اعتیاد دست از سر ما برمیدارد. یاد میگیریم که «این اصول را در تمام امور خود به کار گیریم»؛ ما با بهبودی خود زندگی میکنیم، نه با بیماری خود. 

v

فقط برای امروز:  در هر جایی که حضور دارم و در هر کاری که انجام میدهم، به دنبال خدمت به دیگران هستم، نه فقط خدمت به خود. وقتی با معمایی روبرو میشوم، سعی میکنم عمل درست را با دلیل درست انجام دهم.