تسلیم که شدم نجات یافتم

معمولاً ویژگی شخصیتی الکلی ها اینگونه است که به شدت خود بزرگ بین هستند، احساس قدرت زیادی می کنند، و می خواهند به هر قیمتی به کمال برسند. ... الکلی ها ذاتاً تحمل هیچگونه کنترل از جانب دیگر انسان ها یا خداوند را ندارند. فرد الکلی خداوند سرنوشت خود است. او تا آخرین نفس می جنگد تا این جایگاه را حفظ کند.(الکلی های گمنام بالغ می شود)


راز بزرگ این است : "چرا بعضی ها درحالیکه تلاش می کنند تا استقلال خود را حفظ کنند، بر اثر اعتیاد به الکل از دنیا می روند، حال آنکه برخی دیگر بی هیچ تلاشی در انجمن هشیار می شوند؟" وقتی کمک قدرت برتر و نعمت هشیاری را دریافت کردم، اشتیاقی وصف ناپذیر برای ترک الکل پیدا کردم و این موضوع همزمان شد با اشتیاقم برای پذیرفتن پیشنهادهای زنان و مردانی که در انجمن بودند . من مجبور بودم که تسلیم شوم، چرا که فقط با رسیدن به خدا و همراهی دوستانم می توانستم نجات پیدا کنم.