دوازدهم بهمن:   در طبیعت هیچ گاه گل رز بی خار، بهار بی زمستان و سربالایی بی سرازیری نیست.

   وقتی وارد قدم پنجم شدم راهنمایم پیشنهاد کرد تا قدم چهارم را در قالب ترازنامه های جدیدی که عبور از قدم چهارم را آسان تر می کرد کار کنم. قدم چهارم را از نو برداشتم و در قدم پنجم ترازنامه ها را برای او خواندم. در قدم ششم پیشنهاد کرد تا از نواقصی که در قدم چهارم کشف کرده ام فهرستی تهیه کرده و در مقابل هر یک، یک فضل اخلاقی را جایگزین نمایم. در اینجا همه چیز آشکار شد و دریافتم که نواقص و فضایل شخصیتی دو روی یک سکه هستند. سپس دریافتم نواقص شخصیتی من ناشی از کمبود فضایل اخلاقی می باشد. متوجه شدم مجبور نیستم از خود بیزار باشم و به یکباره تبدیل به انسانی دیگر شوم. تنها کافی بود بیاموزم وقتی نقصی در وجودم فعال می گردد سریعاً در صدد جایگزین آن با یک فضل اخلاقی برآیم.

برای امروز، به احساس ناراحتی ،به عنوان نشانه ای برای رسیدن تعادل پاسخ خواهم داد.