اعتماد                                11     بهمن

«فقط برای امروز به کسی در NA  اعتماد خواهم کرد، کسی که مرا باور دارد و می‌خواهد در بهبودیم به من کمک کند.»

کتاب پایه

v

فراگیری اعتماد، مسئلهای پرمخاطره است. تجربه گذشته ما به عنوان معتادان مصرفکننده به ما آموخته است که رفقای ما قابل اعتماد نیستند. مهمتر از همه ما به خود نیز نمیتوانیم اعتماد کنیم.

اکنون که در دوران بهبودی به سر میبریم، اعتماد ضروری است. به چیزی نیاز داریم تا در دوران بهبودی به آن متوسل شویم، آن را باور کنیم و به ما در بهبودی امید بدهد. برای برخی از ما اولین چیزی که میتوانیم به آن اعتماد کنیم، صحبتهای سایر اعضاء در جلسات است؛ حقیقت را در صحبتهای آنها احساس میکنیم.

پیدا کردن فرد قابل اعتماد، درخواست کمک را آسانتر میسازد. وقتی اطمینان ما به بهبودی آنها بیشتر میشود، یاد میگیریم به خود نیز اعتماد کنیم.

v

فقط برای امروز:  تصمیم میگیرم به کسی اعتماد کنم. بر اساس این اعتماد، عمل میکنم.