سه نون
31 ژنویه    11بهمن
سه نون شبیه جادو هستند.قدرتی سحر آمیز سه نون در لحظه مناسب برای من قابل استفاده است.وقتی می پذیرم که من باعث آن نبودم ،نمی توانم کنترلش کنم و مطمعنا نمی توانم فرد دیگری را ردرمان کنم احساس آرامش می کنم.
من بیش ازپانزده سال در یک برنامه دوازده  قدمی بودم .همسرم  فرزندی دارد که در حال مصرف است .من سعی دارم با درست کردن معتاد همسرم را از رنج بردن نجات دهم تا غیر مستقیم خودم را نجات بدهم.چون به شدت تحت تاثیر حالت های همسرم هستم.وقتی  او غمگین است من افسرده ام.اما غریزه ام به من می گوید که لازم است  یک روش جدید زندگی را تمرین کنم.این پیشنهاد داده شده که می توانم راه بهتری برای زندگی کردن در نارانان یاد بگیرم.
قبل از نارانان سعی داشتم معتاد را درست کنم .اکنون می فهمم که می خواستم احساس همسرم بهتر شود.من جسم خود را بیمار کردم چون فکر می کردم مجبورم احساسات همسرم را کنترل کنم.احساس می کردم این راهی برای کمک به عزیز معتاد  اوست و مجبورم  هر دو وضعیت را درست کنم.
پی بردم که درگیری من بهبودیم را به خطر انداخته و زندگی ام کاملا آشفته بود.امروز یاد می گیرم  سه نون را با روش جدیدی به کار ببرم و تمرکزم روی خودم باشد اکنون کمتر نگران هستم و بیشتر احساس آرامش و آسودگی  می کنم.

تفکری برای امروز:
خودم را در بازوان عاشقانه نیروی برترم قرار می دهم .می دانم که با کمک نیروی برتر خودم  را خواهم ساخت .می توانم محکم به سه نون بچسبم و بگذارم مرا به یک سفر بی خطر ببرند.من فقط قدرت کنترل خودم را دارم.