منافع مشترکمان در راس همه امور است

اتحاد انجمن الکلی های گمنام مهمترین ویژگی است که در جامعه ما به بار نشسته است. ... اگر متّحد نباشیم انجمن از بین می رود.(دوازده گام و دوازده سنت)


سنت ها عناصر مهمی در فرآیند فروکش نفس هستند که برای هشیارشدن و هشیار ماندن بسیار اهمیت دارند . سنت اول به من یادآوری  می کند که به دلیل بهبودی ام هیچ برتری یا قدرتی نسبت به دیگران  ندارم. اولویت منافع مشترکمان به من خاطرنشان می کند که در این برنامه من نقش شفادهنده را ندارم؛ من همچنان یکی از بیماران هستم .اعضای قدیمی انجمن با از خودگذشتگی انجمن را به اینجا رسانده اند . وبدون آن شک دارم که زنده می ماندم. بدون این گروه کمتر الکل بهبودپیدا می کرد.نقش فعال من در تسلیم شدن در برابر اراده ام مرا قادر ساخت تا نیاز به  تسلط داشتن بر همه چیز و سرشناس بودن را در خودم از بین ببرم، هردوی اینها نقش بزرگی در اعتیادم به الکل داشتند. به تأخیر انداختن  تمایلات شخصی ام به خاطر منفعت گروه باعث شد که اتحاد در انجمن بیشتر شود، و این مهم ترین راه بهبودی است . انجمن به من یادآوری کردکه کل، مهمتر از جزء است.