10بهمن                                در میان گذاشتن آنچه که داریم

«باید به رایگان و با شکرگزاری آنچه به رایگان و با شکرگزاری به ما داده شده است را در میان بگذاریم.»

کتاب پایه

v

در دوران بهبودی، هدایای بسیاری دریافت میکنیم. شاید از بین این هدایا یکی از بزرگترین آنها، بیداری روحانی است که با قطع مصرف آغاز میشود و هر روز با به کار بردن قدمها در زندگیمان تقویت میشود. جرقه حیات دوبارهای که در درون ما ایجاد میشود، نتیجه مستقیم رابطه جدید ما با نیرویی برتر است، رابطهای که با به کار بردن قدمهای دوازدهگانه در زندگی آغاز میشود و گسترش مییابد. به تدریج که برنامه خود را دنبال میکنیم، درخشش بهبودی، تاریکی بیماری ما را از بین میبرد.  

یکی از راههایی که سپاسگزاری خود را از هدایای بهبودی ابراز میکنیم، کمک به دیگران برای به دست آوردن چیزی است که خود به دست آوردهایم. این کار را میتوانیم به روشهای مختلفی انجام دهیم: با مشارکت کردن در جلسات، برقراری تماسهای قدم دوازدهم، پذیرفتن تعهد نسبت به راهنمای دیگران شدن یا داوطلب شدن برای خدمت در کمیته بیمارستان‌ها و زندان‌ها، خطوط تلفنی و غیره... زندگی روحانی که در بهبودی به ما اعطاء میشود، مستلزم شکرگزاری است، زیرا تنها با دادن آنچه که داریم، میتوانیم آن را حفظ کنیم.

v

فقط برای امروز:  وقتی هدیه بهبودی را در میان میگذارم، این هدیه گسترش مییابد. کسی را پیدا میکنم تا این هدیه را با او در میان بگذارم.