آزادی از....آزادی برای

ما داریم با یک نوع آزادی جدید آشنا می شویم. ...(الکلی های گمنام)


آزادی برایم هم به معنای آزادی از چیزی است هم آزادی برای چیزی .اولین آزادی ای که طعم آن را چشیدم آزادی از شرِ بندگی الکل بو د .چقدر راحت شدم ! و بعد آزادی از ترس بود؛ ترس از مردم، ترس ازناامنی اقتصادی، از تعهد، از شکست، از طرد شدن . کم کم شروع کردم به لذت بردن از آزادی برای چیزی؛ آزادی برای انتخاب اینکه امروز هشیار بمانم، آزادی برای اینکه خودم باشم، آزادی برای اینکه نظر اتم رابیان کنم، برای چشیدن طعم آرامش روحی، برای دوست داشتن ودوست داشته شدن و رهایی برای رشد معنوی . اما چطور میتوانم به این آزادیها دست پیدا کنم؟ کتاب جامع به وضوح می گوید قبل از اینکه شروع کنم به اصلاح خودم، باید با نوع "جدیدی" از آزادی آشنا شوم؛ نه آز ادی قدیمی که مرا خشنود میکرد بدون اینکه به دیگران توجه کنم، بلکه یک نوع آزادی جدید که باعث می شود بتوانم به تعهداتی که در زندگی دارم وفادار بمانم.آزادی چه لذتی دارد.