قدم اول-قدم عمل            9                   بهمن

«آیا درک میکنیم که بر مصرف مواد کنترل نداریم؟»

کتاب پایه

v

شاید در ابتدا بسیاری از ما تصور کرده باشیم قدم اول به عمل نیاز ندارد—فقط تسلیم میشویم و به قدم دوم میرویم. اما قدم اول قطعاً مستلزم عمل است!

عملی که در قدم اول انجام میدهیم، در شیوه زندگی ما، حتی در همان اولین روز پاکی نیز مشهود است. اگر واقعاً باور داریم که در مقابل اعتیاد خود عاجز هستیم، به سراغ مواد نخواهیم رفت. ادامه زندگی به روال گذشته یا ارتباط با معتادان در حال مصرف، ممکن است نشانه وجود دستاویزی در برنامه ما باشد. اعتقاد کامل به کاربرد قدم اول در زندگی ما، متضمن عاری بودن محل زندگی از تمامی مواد مخدر و لوازم مصرف آن است. 

با گذشت زمان نه تنها رعایت اصول قدم اول را ادامه میدهیم، بلکه اقدامات جدیدی را به گنجینه این قدم اضافه میکنیم. به جای اینکه احساسات خود را تحت کنترل درآوریم، یاد میگیریم آنها را درک کنیم. سعی میکنیم از خودخواهی دست برداریم و فقط سفر بهبودی خود را هدایت کنیم؛ کارهایی خودمحورانه متوقف خواهد شد. به جای اینکه این خلأ را با چیز دیگری پر کنیم، به تدریج برای کسب رضایت روحانی به نیرویی برتر از خود بیشتر و بیشتر توجه میکنیم.  

تسلیم تنها آغاز کار است. وقتی تسلیم میشویم باید یاد بگیریم چگونه در آرامشی که به دست آوردهایم، زندگی کنیم.

v

فقط برای امروز:  تمام اقدامات لازم برای تمرین قدم اول را انجام میدهم. واقعاً باور دارم که این قدم در زندگی من کاربرد دارد.